Executives

Executives

CEO: Masakazu Otsuka

COO: Shinji Kamano

CFO: Masataka Yonemura